Disclaimer - EARFORCE

Disclaimer voor www.earforce.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.earforce.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Earforce. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Earforce is het niet toegestaan audio, tekst, foto en videomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Earforce.